Kateqoriyalar

Future Learn Academy
Acca f3 modulu Təlimi
 • Kurs müddəti

  3 ay

 • Toplam dərs saatı

  48 saat

 • Qrup hazırlığı

  Aylıq 350 AZN

Təhsil müəssisəsinin adı

Future Learn Academy
Zəng et Whatsapp-dan yaz
Müəllimin adı : Günel

ACCA F3 modulu Təlimi

BÖLMƏ A MALİYYƏ HESABATLARININ HAZIRLANMASININ MƏZMUNU VƏ MƏQSƏDİ
A1 MALİYYƏ HESABATLARININ HAZIRLANMASI, SƏBƏB VƏ MƏQSƏDLƏRİ
A2 İSTİFADƏÇİLƏRİN VƏ MARAQLI TƏRƏFLƏRİN EHTİYACLARI
A3 MALİYYƏ HESABATLARININ ƏSAS ELEMENTLƏRİ
A4 TƏNZİMLƏYİCİ MEXANİZM
A5 İDARƏETMƏDƏ İŞTİRAK EDƏN TƏRƏFLƏRİN MƏSULİYYƏT VƏ VƏZİFƏLƏRİ.
BÖLMƏ B MALİYYƏ MƏLUMATLARININ KEYFİYYƏT GÖSTƏRİCİLƏRİ VƏ MÜHASİBAT UÇOTUNUN FUNDAMENTAL ƏSASLARI
B1 MALİYYƏ MƏLUMATLARININ KEYFİYYƏT GÖSTƏRİCİLƏRİ
BÖLMƏ C İKİLİ YAZILIŞ VƏ MÜHASİBAT UÇOTU SİSTEMLƏRİNİN İSTİFADƏSİ
C1 İKİLİ QEYDİYYATIN PRİNSİPLƏRİ VƏ Y UÇOT SƏNƏDLƏRİ
C2 HESABLAR, İLKİN QEYDİYYAT KİTABLARI VƏ JURNALLAR
BÖLMƏ D ƏMƏLİYYATLARIN VƏ HADİSƏLƏRİN QEYDİYYATI
D1 SATIŞ VƏ SATINALMALAR
D2 PUL VƏSAİTİ
D3 MAL-MATERİAL EHTİYATLARI
D4 UZUNMÜDDƏTLİ MADDİ AKTİVLƏR
D5 AMORTİZASİYA
D6 UZUNMÜDDƏTLİ QEYRİ-MADDİ AKTİVLƏR VƏ ONLARIN AMORTİZASİYASI
D7 HESABLANMIŞ MƏBLƏĞLƏR VƏ AVANS ÖDƏNŞLƏRİ
D8 DEBİTOR VƏ KREDİTOR BORCLARI
D9 QİYMƏTLƏNDİRİLMİŞ ÖHDƏLİKLƏR VƏ ŞƏRTİ ÖHDƏLİK VƏ AKTİVLƏR
D10 KAPİTALIN STRUKTURU VƏ MALİYYƏ XƏRCLƏRİ
BÖLMƏ E İLKİN BALANSIN HAZIRLANMASI
E1 YOXLAMA BALANSI
E2 SƏHVLƏRİN DÜZƏLDİLMƏSİ
E3 NƏZARƏT HESABLARI VƏ ÜZLƏŞDİRMƏLƏR
E4 BANK HESABLARININ ÜZLƏŞDİRİLMƏSİ
E5 KÖMƏKÇİ HESABLAR
BÖLMƏ F ƏSAS MALİYYƏ HESABATLARININ HAZIRLANMASI
F1 MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ HAQQINDA HESABAT
F2 MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT VƏ MƏCMU GƏLİR HAQQINDA HESABAT
F3 İZAHLI QEYDLƏR
F4 HESABAT DÖVRÜNDƏN SONRA BAŞ VERƏN HADİSƏLƏR
F5 PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT (ORTAQLIQLAR İSTİSNA OLMAQLA)
F6 NATAMAM HESABLAR
BÖLMƏ G SADƏ TƏRKİBLİ KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARININ HAZIRLANMASI
G1 TÖRƏMƏ MÜƏSSİSƏLƏR
G2 ASILI MÜƏSSİSƏLƏR
BÖLMƏ H MALİYYƏ HESABATLARININ TƏHLİLİ
H1 MALİYYƏ HESABATLARININ ƏHƏMİYYƏTİ VƏ MƏQSƏDİ
H2 NİSBƏTLƏR
H3 MALİYYƏ HESABATLARININ TƏHLİLİ

ACCA F3 Azərbaycan dilində - təliminin əsas məqsədi maliyyə hesabatları ilə əlaqəli əsas prinsipləri, konsepsiyaları və qaydaları izah etmək, bu sahədə olan bilikləri daha da inkişaf etdirmək və əsas maliyyə hesabatlarının hazırlanmasını öyrətməkdən ibarətdir.
Təlim Mühasibat uçotunu yeni öyrənən mütəxəssislər, yeni mühasiblər və ya ümumiyyətlə bu sahədə heç bir biliyi və təcrübəsi olmayan şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Təlimin dili: Azərbaycan
Təlimin müddəti: həftədə 1 dəfə (həftəsonu daxil) 4 saat olmaqla 3 ay
Təlimin qiyməti: Qrup şəklində 350 AZN (ümumi kurs)
Fərdi şəkildə 400 (aylıq)

Həftənin günləri
Saatlar
Bazar ertəsi
09:00 - 21:00
Çərşənbə axşamı
09:00 - 21:00
Çərşənbə
09:00 - 21:00
Cümə axşamı
09:00 - 21:00
Cümə
09:00 - 21:00
Şənbə
09:00 - 21:00
Bazar
09:00 - 21:00
 • Avtobuslar
 • Metro stansiyası
 • Əlaqə telefonu
  +994776290191 +994776280191